torsdag 28. januar 2010

Tavle og kritt eller Facebook og Twitter?

Vi blir fort litt overvelda når vi hører om en digital lærerframtid. Sosiale medier er i klasserommene enten vi vil det eller ikke. Vi som lærere henger med så godt vi kan, men kvier oss for å etablere oss på Facebook og Twitter. Den gamle tavla er god og trygg. Krittstøv i lufta og på hendene etter endt undervisningsøkt vitner om en godt utført jobb. Her har vi gjort en god gjerning, elevene har blitt litt klokere, og verden er litt mer redda.

Men vi følger altså ikke med i tida. Om vi skal bruke tavle, må det i det minste være SmartBoard eller noe annet digitalt verktøy. Formidling av kunnskap gjennom tale, tavle og kritt er utdatert. Eller er det det?

mandag 18. januar 2010

Rapport fra tidsbrukutvalget

I desember 2008 nedsatte Kunnskapsdepartementet (KD) et utvalg for å vurdere tidsbruken i grunnskolen (1.–10. trinn). Utvalget fikk navnet Tidsbrukutvalget. Hensikten med utvalgets arbeid ifølge mandatet, vedlegg 1, er å foreslå tiltak som vil gi bedre utnyttelse av tidsressursene i skolen for at elevene skal få gode læringsvilkår og gode læringsresultater. I mandatet vektlegges det at lærernes tid bør brukes til kjerneoppgavene i skolen: undervisning, vurdering og planlegging av undervisningen. Utvalget skal videre vurdere hvilke oppgaver som ikke er knyttet direkte til elevenes læring, og om lærerne er pålagt for mange oppgaver. I tillegg skal utvalget komme med konkrete forslag til hvilke oppgaver lærerne kan gjøre mindre av.

Utvalget har konsentrert seg om å vurdere tidsbruken i den ordinære offentlige grunnskolen,
og ser således ikke nærmere på lærernes tidsbruk i privatskoler eller i grunnskoleopplæring
for voksne.


I hvilken grad kan man se de samme utfordringene i videregående opplæring ? Les tiltakene og vurder selv. Hele rapporten kan du lese her.

mandag 11. januar 2010

Ressurs til kontaktlærer = minimum 4,69%

Kontaktlærere i grunnskolen og videregående som utfører kontaktlærertjeneste får redusert årsrammen for undervisning med minimum 38 timer.

Ro og orden

Med jevne mellomrom kommer mener mediene, politikere og skolefolk at det er altfor lite ro og orden i norsk skole. Og vi nikker. Det mener vi også.

Men hva mener vi med ro? Hva mener vi med orden?

Av og til kan ro være et problem i en klasse. Det er dørgende stille, og jeg får ikke verbal respons på undervisninga mi selv om elevene følger med. En slik ro vil jeg ikke ha.